English

Yr hyn a wnawn yn One-Two-Tree?

Yn One-Two-Tree, rhedwn sesiynau ysgol y goedwig a’r amgylchedd wedi eu llunio’n benodol gyda thasgau o fewn cyrraedd y grŵp. Y cyfranogwyr sy’n arwain ac yn cychwyn y sesiynau. Mae’r gweithgareddau yn amrywio gan ddibynnu ar y grŵp, fe allent gynnwys:

 • Defnyddio offer llaw
 • Cerdded ar hyd boncyffion llithrig
 • Cael eich hunain yn fwdlyd
 • Cwcio ar ben tâ
 • Gwneud celf a chrefft naturiol
 • Chwarae gemau gyda rhifau neu eiriau
 • Dysgu am wahanol fathau o goeden
 • Mynd i’w chanol hi

Yn anad pob dim, mae’n sesiynau ni yn hwyl, gan wneud dysgu yn haws!

Beth ydy manteision sesiynau One-Two-Tree ?

 • Rhoddant i gyfranogwyr fynediad i brofiadau uwchlaw a’r tu hwnt i fywyd pob dydd
 • Dysgu asesu risg a ffurfio barn annibynnol
 • Maen nhw’n gynhwysol ac yn gyfrwng ymgryfhau
 • Hunanhyder a hunan-gred yn cael eu hyrwyddo
 • Ysgogir y dychymyg
 • Hyrwyddant agwedd ‘gallaf wneud hyn’
 • Datblygant berthynas gyda chyfoedion ac oedolion
 • Datblygant sgiliau newydd i’w defnyddio drosodd a thro mewn bywyd pob dydd
 • Tasgiau hunanamsugnol – anghofir am straen bywyd pob dydd
 • Datblygant sgiliau cymdeithasol, corfforol ac emosiynol
 • Gwaith tîm – grwpiau’n gweithio gyda’i glydd i gyflawni’r un gôl

Argymhellir ymweld â’r coetiroedd sawl tro er mwyn adeiladu go iawn ar y sgiliau hyn. Argymhellwn leiafswm o 6 ymweliad.

Sut rydym yn cyflawni hyn ?

 • Cynlluniwn y sesiynau yn ofalus gyda’r bobl sydd â rhan ynddynt
 • Goruchwylir pob sesiwn gan arweinwyr cwbl gymwys a brwdfrydig
 • Arsylwi a hwyluso a wnawn yn hytrach na gorchymyn
 • Defnyddir arddulliau dysgu unigol i lywio’r dasg
 • Rhoddwn gefnogaeth gadarnhaol
 • Byddwn wastad yn trafod y dasg ac unrhyw risgiau cysylltiedig â hi. Rhoddir i’r myfyrwyr y cyfrifoldeb i benderfynu a ydynt yn teimlo’n hyderus ac a yw’r sgiliau priodol ganddynt i ymgymryd â’r dasg
 • Rydym bob amser wrth law i ymyrryd yn dawel os teimlwm fod risg amhriodol yn cael ei chymryd
 • Rydym yn gwerthuso pob sesiwn cyn symud ymlaen at yr un nesaf gyda grŵp

Beth yw Ysgol y Goedwig ?

Proses ysbrydoledig yw Ysgol y Goedwig a ddatblygwyd yn wreiddiol yn Sgandinafia. Daethpwyd â hi i’r DG yn y 1950au. Mae Ysgol y Goedwig yn addas i bob oed, o 6 mis i 100 mlwydd oed.